JE ČAS NA ZMĚNU

Vytvořte si web podle nových trendů v aplikaci shopadmin®, která poroste s vámi. Vyměňte svůj stávající systém a uspořádejte si obsah v moderním on-line nástroji pro tvorbu a správu webových stránek.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Oblibene.cz s.r.o.

1.        Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1.      Definice některých pojmů

1.1.1.    Poskytovatel – společnost Oblibene.cz s.r.o., IČ: 05469562, sídlem: Karla Čapka 971/8, 790 01 Jeseník, sp.zn.: C 67656 vedená u Krajského soudu v Ostravě;

1.1.2.    Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.1.3.    Smlouva – smlouva o dodání produktu či služby (dále společně také jen „služby“) uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem v rámci Objednávkového formuláře přechodem na plnou verzi služeb;

1.1.4.    Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky produktů a služeb Poskytovatele;

1.1.5.    Produktový list – detailní popis produktů a služeb, které tvoří nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

1.2.     Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy a dále práva a povinnosti Objednatele při užívání služeb Poskytovatele. 

1.2.2.    Pokud není ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky. 

1.3.     Produkty a služby Poskytovatele

1.3.1.    CMS (content management system) - poskytování systému shopadmin ® pro správu obsahu webových stránek, vše za podmínek blíže specifikovaných v produktovém listu dostupného zde;

1.3.2.    E-shop – poskytování systému shopadmin® s nákupním procesem pro prodej zboží nebo služeb, vše za podmínek blíže specifikovaných v produktovém listu dostupného zde;

1.3.3.   Doména – registrace nové domény Objednatele, coby držitele domény, správa (nastavení DNS, změna kontaktních údajů), prodlužování platnosti, vše za podmínek dále specifikovaných v těchto Obchodních podmínkách a v produktovém listu dostupném zde;

1.3.4.    Katalog bez košíku – poskytování systému shopadmin ® pro správu obsahu katalogu bez košíku, vše za podmínek blíže specifikovaných v produktovém listu dostupného zde;

1.3.5.    Rezervace termínu – poskytování systému shopadmin ® pro správu objednávek časového období, vše za podmínek specifikovaných zde;

1.3.6.  Email a Datamail – zakládání, správa a provoz emailových adres k doméně Objednatele, příp. poskytování úložiště s možností sdílení prostřednictvím url adresy, vše za podmínek blíže specifikovaných v produktovém listu dostupného zde;

2.        ZKUŠEBNÍ VERZE služeb

2.1.     Poskytovatel po registraci Objednatele před uzavřením Smlouvy umožní Objednateli prostřednictvím webové stránky https://oblibenestranky.cz zkušební provoz služeb, a to v rozsahu definovaném Poskytovatelem.

2.2.    Vyplněním registračního formuláře (s uvedením jména, příjmení, emailu, telefonu, výběru domény II./III. úrovně) Objednatel akceptuje podmínky poskytování zkušební verze služeb, které se přiměřeně řídí čl. 2., čl. 5., čl. 8., čl. 9., a čl. 11 těchto Obchodních podmínek. 

2.3.     Zkušební verze služeb je poskytována Objednateli po dobu 30 dní, s velikostí zkušebního prostoru 100 MB a neomezenými funkcemi služeb, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

2.4.     Objednatel je oprávněn při užívání zkušební verze služeb ukládat data a plně využívat funkcí služeb. Objednatel však bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Objednatelem či plnou funkčnost služeb při užívání zkušební verze služeb. Objednatel dále bere na vědomí, že zajistí-li si změnu DNS záznamů u své domény II. řádu, bude tato změna aktivní až v případě přechodu na placenou verzi služeb.

2.5.   Před vypršením zkušební verze služeb umožní Poskytovatel Objednateli přechod na plnou verzi služeb. Uhrazením ceny za služby dojde k aktivaci služeb ve sjednaném rozsahu a data uložená Objednatelem ve zkušební verzi služeb budou přenesena do placené verze služeb. Záloha dat Objednatele ve zkušební verzi služeb bez přechodu na placenou verzi není možná.

2.6.    Pokud Objednatel nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi služeb, skončí poskytování zkušební verze služeb uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta. Objednatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že data uložená Objednatelem ve zkušební verzi služeb budou po uplynutím doby, na kterou byla zkušební verze služeb poskytnuta, nenávratně smazána. Učiní-li Objednatel objednávku služeb prostřednictvím Objednávkového formuláře a bude-li v prodlení s úhradou ceny za služby, budou data Objednatele a zkušební verze služeb nenávratně smazána osmý den prodlení Objednatele s úhradou ceny za služby.

3.     UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.     Vybrané produkty a služby Poskytovatele budou poskytnuty Objednateli na základě jím vyplněného Objednávkového formuláře integrovaného ve zkušební verzi služeb kdykoliv před vypršením zkušební verze služeb, příp. na základě poptávkového emailu adresovaného Poskytovateli.

3.2.      Poskytovatel, po obdržení Objednávkového formuláře, či poptávkového emailu (bude-li z tohoto zřejmý a ocenitelný rozsah produktů a služeb Poskytovatele dle cen Objednávkového formuláře), zašle Objednateli na jím sdělenou kontaktní emailovou adresu zálohovou (proforma) fakturu s uvedením celkové sjednané ceny, se splatností sedmi kalendářních dní. 

3.3.     Nebude-li z poptávkového emailu Objednatele zřejmý a ocenitelný rozsah produktů a služeb, či v případě nutnosti upřesnění požadavku Objednatele, zašle Poskytovatel Objednateli na jím sdělenou kontaktní emailovou adresu nabídku ceny za tyto produkty a služby, kdy teprve po akceptaci této nabídky ze strany Objednatele zašle Poskytovatel zálohovou fakturu dle čl. 3.2. těchto Obchodních podmínek.

3.4.     Smlouva o poskytnutí vybraného produktu a služby je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel akceptuje objednávku Objednatele a zároveň Objednatel uhradí Poskytovatelem vystavenou zálohovou fakturu.

4.      Plnění smlouvy

4.1.       Produkty a služby budou Objednateli poskytovány formou jejich pronájmu a budou realizovány a hostovány na serverech Poskytovatele.

4.2.     Zhotovitel zpřístupní Objednateli produkt či bude poskytovat Objednateli službu za podmínek specifikovaných v odsouhlaseném Objednávkovém formuláři, poptávkovém emailu a příslušném produktovém listu, a to dle povahy služeb okamžitě po přechodu na placenou verzi služeb, či ve lhůtě do 30 dnů ode dne dodání všech nezbytných podkladů Objednatele a zaplacení zálohové faktury dle toho, která ze skutečností nastane později.

4.3.       Nebude-li sjednáno jinak, budou dohodnutými formáty podkladů Objednatele:

a.              v případě textů formát .doc, .pdf, .txt;

b.             v případě fotografií vždy digitální podoba, formát.jpg, .bmp, .gif;

c.              v případě tabulek formát doc, .pdf, .txt, .xls;

v ostatních případech Poskytovatel oznámí vhodný formát a další podmínky umístění příslušných souborů, kdy dále Objednatel poskytne v případě potřeby zejména:

d.             logo Objednatele ve formátu .jpg či .pdf; 

e.             obsahovou specifikaci jednotlivých rubrik produktů či služeb a případnou specifikaci dalších požadavků.

4.4.     Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli přístup ke sjednanému produktu či službě v souladu s uzavřenou smlouvou, tj. zejména je povinen poskytnout mu přístupové údaje k sjednanému produktu či službě. Pokud je součástí plnění smlouvy Poskytovatele administrační prostředí, poskytne Poskytovatel Objednateli přístup do tohoto prostředí zasláním přístupových údajů na email sdělený Objednatelem. Produkt či služba je Poskytovatelem dodána Objednateli okamžikem jejich zpřístupnění, tj. zejména okamžikem doručení příslušných přístupových údajů.

4.5.       Objednatel je povinen zpřístupněný produkt či službu zkontrolovat bez zbytečného odkladu po o jejich zpřístupnění. Nevyjádří-li se Objednatel ke zpřístupněnému produktu či službě do 5ti dnů ode dne jejich zpřístupnění má se za to, že žádné připomínky a návrhy na úpravy nemá. V případě připomínek či návrhů na úpravy Objednatele, jejichž obsahem bude upozornění na vadné plnění Poskytovatele, tj. plnění, které je v rozporu se sjednaným obsahem služeb, provede Poskytovatel úpravy do 15 dnů ode dne sdělení požadovaných úprav. Bude-li Objednatel požadovat další dříve nesjednané úpravy produktu a služeb, budou tyto Poskytovatelem provedeny na základě dohody o samostatném plnění s Objednatelem.

4.6.      Poskytovatel je, z důvodu nezbytné údržby či aktualizace, oprávněn omezit či pozastavit produkt či služby na dobu nezbytně nutnou k provedení takové údržby či aktualizace. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá Objednateli za újmu způsobenou mu omezením či pozastavením produktu či služby. Nárok Objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1. písm. b. těchto Obchodních podmínek zůstává tímto nedotčen.

4.7.         Poskytovatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení produktů či služeb na aplikace třetích stran.

4.8.        Poskytovatel garantuje správné zobrazení produktů a služeb v prohlížečích Internet Explorer 9 a vyšší, Mozilla Firefox 10 a vyšší a Google Chrome. Poskytovatel dále garantuje responzivní zobrazení produktů a služeb na přenosných zařízeních.

5.        PODMÍNKY využití produktů a služeb POSKYTOVATELE

5.1.         Objednatel bere na vědomí, že: 

5.1.1.    produkty a služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Objednatelem. Objednatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Objednatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Objednatel tuto škodu Poskytovateli nahradit, případně vydat bezdůvodné obohacení tímto získané;

5.1.2.    Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) odpovědnost za obsah informací ukládaných Objednatelem v souvislosti s produkty či službami;

5.1.3.    Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání Objednatele v souvislosti s produkty či službami (zejména porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv) a že Poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem či jinými osobami v souvislosti s produkty či službami, dozví-li se o jejich protiprávnosti;

5.1.4.    bude držitelem jím vybrané domény, kdy v případě dohody s Poskytovatelem bude pro něj Poskytovatel zajišťovat její správu, příp. bude Objednatel povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost k její správě k zajištění bezproblémového chodu produktů a služeb. Poskytovatel nebude odpovědný za nefunkčnost či ztrátu domény z důvodu neuhrazení registračního poplatku Objednatelem.

5.2.       Objednatel není oprávněn:

5.2.1.    v souvislosti s využitím produktů či služeb ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti zasahuje do práv k obchodní firmě, průmyslových práv, autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky); případně porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

5.2.2.    produkty a služby využívat k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně. Za nevyžádaná sdělení se považují i taková sdělení zasílaná elektronickou poštou, která adresáta obtěžují, ačkoliv se nejedná o nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti;

5.2.3.    ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing);

5.2.4.    prostřednictvím produktů a služeb šířit počítačové viry;

5.2.5.    používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel nesmí produkty či služby využívat způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě Poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí. Produkty a služby Poskytovatele a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s jejich určením, ve sjednaném rozsahu a způsobem, který není na úkor práv ostatních uživatelů Poskytovatele;

5.2.6.    umísťovat do produktů a služeb informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele a umisťovat hypertextové odkazy na obsah, který poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele;

5.2.7.    pokoušet se proniknout na účty (webové stránky, uložiště, emaily apod.) jiných uživatelů produktů a služeb Poskytovatele.

6.        CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1.     Odměna za produkty a služby bude sjednána prostřednictvím Objednávkového formuláře, příp. na základě dílčí dohody uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem (zejm. v případě tzv. samostatné plnění). V odměně za produkty a služby je již zahrnuta odměna za poskytnutí licence k produktům a službám.

6.2.       Odměna za sjednané produkty a služby bude Objednatelem hrazena na základě zálohové (proforma) faktury, která bude Objednateli vystavována v jím zvoleném periodickém období (tj. 3, 6 či 12ti měsíční). Odměna může být Objednatelem uhrazena rovněž zvolenou online platební metodou v rámci přesměrování po vyplnění Objednávkového formuláře. Po úhradě odměny Poskytovatel vystaví a zašle Objednateli řádný daňový doklad – fakturu na email sdělený Objednatelem. 

6.3.       Faktura Poskytovatele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., v platném znění, a mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 odst. 1 občanského zákoníku.

6.4.       V případě prodlení Objednatele s úhradou odměny Poskytovateli je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % za každý den prodlení z dlužné částky za poskytnutí produktů či služeb. 

7.       LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1.    Poskytovatel tímto uděluje Objednateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat produkty a služby ke všem způsobům užití, které předpokládá smlouva či tyto Obchodní podmínky, zejména ke sdělování produktů a služeb veřejnosti, to vše v dále uvedeném rozsahu:

a.  licence se sjednává jako nevýhradní;

b.  územní rozsah licence není omezen;

c.   časový rozsah licence je podmíněn úhradou odměny;

d.  odměna za licenci je zahrnuta v odměně Poskytovatele.

7.2.      Objednatel není oprávněn, bez předchozí dohody s Poskytovatelem, produkty a služby jakkoliv upravovat, zpracovávat, včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného či vytvořit dílo odvozené. 

7.3.         Objednatel není oprávněn poskytovat oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetím osobám (tzv. podlicence) k produktům a službám, a rovněž licenci třetím osobám postupovat. 

7.4.         Objednatel je povinen v případě porušení shora uvedených licenčních podmínek zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení licenčních podmínek. 

8.       ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1.      Poskytovatel odpovídá za to, že produkty a služby budou mít v době jejich zpřístupnění Objednateli vlastnosti výslovně sjednané a dále vlastnosti odpovídající profesnímu standardu Poskytovatele.

8.2.         Objednatel oznámí vady produktů či služeb na elektronickou adresu Poskytovatele, kdy v tomto oznámení musí být zejména uvedeno, o jakou vadu se jedná a způsob, jakým si Objednatel představuje nápravu.

8.3.         Poskytovatel započne s odstraňováním oznámených vad, za které odpovídá, a to bez zbytečného odkladu po doručení oznámení, nejpozději však do 5ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.4.         V případě havarijního stavu, kdy nelze produkty či služby zcela či z podstatné části řádně užívat, započne Poskytovatel s odstraněním vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho pracovního dne od nahlášení tohoto stavu. 

8.5.         Poskytovatel neodpovídá za vady, pokud tyto vady byly způsobeny neposkytnutím požadované součinnosti Objednatele a/nebo Objednatelem určených osob, neodborným zásahem Objednatele či jím určené osoby do produktů či služeb, či nevhodnými pokyny Objednatele na jejichž nevhodnost Poskytovatel Objednatele upozornil a Objednatel i přes toto upozornění na splnění takových pokynů trval. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nefunkčnosti nebo změny služby třetí strany.

8.6.         Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že Poskytovatel ponese odpovědnost za újmu způsobenou Objednateli při plnění smlouvy pouze do výše součtu roční odměny za plnění dle smlouvy, kdy nad tento rámec se Objednatel nároku na náhradu újmy vzdává, příp. tuto Poskytovateli promíjí.

9.          OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNÉ INFORMACE

9.1.       Poskytovatel a Objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při plnění smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství nebo důvěrné informace Poskytovatele nebo Objednatele. 

9.2.     Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti obchodní povahy související s činností Poskytovatele nebo Objednatele, které mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných ekonomických a obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle příslušné smluvní strany utajeny a tento odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

9.3.        Za důvěrné informace se považují zejména přístupová hesla a obdobné informace, jejichž prozrazení by mohlo ohrozit ochranu dat kterékoliv ze smluvních stran dle smlouvy, jejich hospodářské výsledky či obchodní záměry, smluvní partnery, plány dalšího rozvoje, marketingové záměry a jiné interní informace, k nimž měla druhá smluvní strana přístup v souvislosti s činnostmi prováděnými dle smlouvy. Za důvěrné informace se dále považují veškeré informace předané druhé smluvní straně, které budou jako důvěrné označeny, ledaže by šlo o informace všeobecně známé.

9.4.       Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna osoba jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství nebo důvěrné informace druhé osoby získané při své činnosti, pokud je to v rozporu se zájmy této osoby.

9.5.         Touto povinností mlčenlivosti a utajení důvěrných informací v souvislosti s užíváním produktů a služeb jsou smluvní strany vázány i po skončení této smlouvy.

10.       ZRUŠENÍ A ZÁNIK SMLOUVY

10.1.     Smlouva může být zrušena nebo zaniká:

a.         na základě dohody smluvních stran;

b.        odstoupením Objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy Poskytovatelem, kterým se rozumí prodlení s poskytováním produktů a služeb delší než 10 dnů; 

c.         odstoupením Poskytovatele z důvodů podstatného porušení smlouvy Objednatelem, kterým se rozumí prodlení delší než 10 dnů s úhradou odměny za produkty či služby. 

10.2.    Odstoupení (rovněž ve formě emailu) musí být doručeno druhé straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v oznámení o odstoupení. 

10.3.    V případě ukončení či zániku smlouvy je Poskytovatel povinen umožnit Objednateli přenos (zálohu) dat ve vlastnictví Objednatele implementovaných do produktů a služeb ve stavu, v jakém se tyto nacházely ke dni ukončení či zániku smlouvy. V případě, že Objednatel neprovede přenos (zálohu) dat dle předchozí věty ani do 30 dnů ode dne ukončení či zániku smlouvy, je Poskytovatel oprávněn produkty a služby bez dalšího znepřístupnit.

11.          ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1.      Smlouva a Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem v platném znění.

11.2.     Veškerá prezentace produktů a služeb umístěná ve webovém rozhraní Poskytovatele je pouze informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

11.3.     Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). 

11.4.    Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednanou výši smluvních pokut považují za přiměřenou a vzdávají se tímto práva domáhat se u soudu jejich snížení.

11.5.     Objednatel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Objednatel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči Poskytovateli obnovení jednání o smlouvě. 

11.6.     Pokud by vztah založený smlouvou obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem s tím, že veškeré spory budou řešeny dle českého práva.

11.7.      Objednatel není bez předchozího souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

11.8.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy či Obchodních podmínek platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým účelem nejlépe odpovídá záměru, resp. účelu původního ustanovení neplatného závazku.

11.9.      Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10.  Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.11.  Odpověď strany smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.12.  Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou produktové listy jednotlivých služeb a produktů Poskytovatele.

11.13.  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2019.

 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023